NEN2991 Risicobeoordeling Asbest

Blootstelling en beheersing

Om objectief de risico’s van asbest in kaart te kunnen brengen voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt de NEN2991 gehanteerd. BME Groep is geaccrediteerd voor het nemen van monsters conform NEN2991. 

Wanneer NEN2991 risicobeoordeling?

Een NEN2991 risicobeoordeling wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s van het asbest. 

Nauwkeurig onderzoek

BME Groep beschikt over de juiste mensen, kennis en apparatuur om een NEN2991-onderzoek zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Zo kunnen rasterelektronenmicroscopen (ook bekend als scanning elektronenmicroscopen (SEM)), lucht- en kleefmonsters onderzoeken op de aanwezigheid van gevaarlijke asbestvezels.

Wanneer NEN2991 risicobeoordeling?

BME Groep is gespecialiseerd in asbestonderzoek. BME Groep beschikt over een team van goed opgeleide en ervaren deskundigen voor wie het gewoon is de belangen van de opdrachtgevers optimaal te behartigen. BME Groep kan u voorzien van onafhankelijk advies en hanteert hierbij een pragmatische aanpak. 

Validatie-/terugschalingsonderzoek

BME Groep is dé expert op het gebied van asbestonderzoek en validatie-/terugschalingsonderzoek. Onze asbestexperts hebben jarenlange ervaring, opgedaan in de meest uiteenlopende omstandigheden en werkvelden. We werken voor diverse vastgoedeigenaren, woningcorporaties en organisaties uit de energie- en industriële sector.  

Sinds 1 mei 2015 moeten validatiemetingen (waar terugschalingsmetingen onder vallen) worden uitgevoerd volgens SCi-548: het protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen. Het onderzoek dient de vraag te beantwoorden of de asbestvezelconcentraties die bij deze saneringswerkzaamheden ontstaan, aanleiding vormen om de werkzaamheden in een lagere risicoklasse met een bijbehorend veiligheidsregime in te delen. 

Verplichte asbestinventarisatie

Als een pand of object is gebouwd vóór 1994 en het wordt gesloopt of gerenoveerd, dan verplicht de overheid pandeigenaren om vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dat geldt ook als al bekend is dat een pand asbest bevat en de eigenaar dit wil laten verwijderen. Uit de inventarisatie volgt een risicoklassebeoordeling. Als een validatie-/terugschalingsonderzoek wenselijk is, kan BME dit begeleiden. 

Voorafgaand aan het validatie-/terugschalingsonderzoek wordt een werkplan met de meetstrategie opgesteld. De validatiesessies bestaan uit de volgende onderdelen: 

  • Nulmetingen; 
  • Validatiemetingen (persoonlijke en stationaire metingen); 
  • Schoonmaak; 
  • Eindcontrole/vrijgave. 

De validatiemetingen worden uitgevoerd conform ISO14966, NEN2939 of de NEN2990. Tenslotte wordt een uitgebreide rapportage met bevindingen opgeleverd.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief